Training DeeDee
 
   
 
 
 
โรงแรม เค ยู โฮม
 
 
 
 
 

 

 

กลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของ อปท. เพื่อลดข้อทักท้วง สตง.

ด้วยกระบวนการตรวจสอบภายใน

 

สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ เห็นความสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหัวข้อ กลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของ อปท. เพื่อลดข้อทักท้วง สตง. ด้วยกระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 รุ่น ดังนี้

 

 
รุ่นที่ 1
  วันที่เปิดอบรม : 23 ธันวาคม 2558 - 25 ธันวาคม 2558
     
  จำนวนที่เปิดรับ : 100 คน
     
  สถานที่อบรม : โรงแรม เค อาร์ (โคราช)
     
  ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท
     
  ติดต่อสอบถาม :

 คุณหนึ่ง 0838324567

     
 
รุ่นที่ 2
  วันที่เปิดอบรม : 13 มกราคม 2559 - 15 มกราคม 2559
     
  จำนวนที่เปิดรับ : 100 คน
     
  สถานที่อบรม : โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์
     
  ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท
     
  ติดต่อสอบถาม :

คุณหนึ่ง 0838324567

     
 
รุ่นที่ 3
  วันที่เปิดอบรม : 03 กุมภาพันธ์ 2559 - 05 กุมภาพันธ์ 2559
     
  จำนวนที่เปิดรับ : 100 คน
     
  สถานที่อบรม : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
     
  ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท
     
  ติดต่อสอบถาม :

คุณหนึ่ง 0838324567

     
 
รุ่นที่ 4
  วันที่เปิดอบรม : 24 กุมภาพันธ์ 2559 - 26 กุมภาพันธ์ 2559
     
  จำนวนที่เปิดรับ : 100 คน
     
  สถานที่อบรม : โรงแรมริชมอนด์
     
  ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท
     
  ติดต่อสอบถาม :

 คุณหนึ่ง 0838324567

     


 
หลักสูตร*
:
รุ่น*
:
ชื่อผู้ลงทะเบียน*
:
 * กรอกเฉพาะชื่อ ไม่มีคำนำหน้า
นามสกุลผู้ทะเบียน*
:
   
 
Copyright 2010 © TrainingDeeDee. All rights reserved.