Training DeeDee
 
   
 
 
 
โรงแรม เค ยู โฮม
 
 
 
 
  สัมผัสบรรยากาศหิมะปกคลุมทั่วทั้งเมืองมรดกโลก
 
 

ครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานต่างประเทศ

การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียของชุมชนอย่างถูกวิธีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2 (เกาหลี)

 

 

 ตามรอยซีรีย์ที่เกาะนามิ / ศึกษาดูงานโรงงานกำจัดขยะและคลองซองเกซอน

เรียนการทำกิมจิใส่ชุดประจำชาติ / ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์ 360 องศา

TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM / ช้อปปิ้งตลาดดังเมียงดง + ทงแดมุน

**เล่นหิมะที่ ONE MOUNT SNOW PARK / ชิมสตรอเบอร์รี่ สดๆจากไร่

**ชมดอกซากุระบานสะพรั่ง ที่สวนยออิโด**

 

 

 
รุ่นที่ 2
  วันที่เปิดอบรม : 06 เมษายน 2558 - 10 เมษายน 2558
     
  จำนวนที่เปิดรับ : 40 คน
     
  สถานที่อบรม : โรงแรม เค ยู โฮม
     
  ค่าลงทะเบียน : 38,900 บาท
     
  ติดต่อสอบถาม :

 คุณหนึ่ง 0838324567

     

 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รุ่นที่ ๒ (พม่า)

 

สาขาพัฒนสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยว จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รุ่นที่ ๒เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้จากการอบรม และได้รับประสบการณ์จากการดูงานในประเทศที่ประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีหลายประเทศที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาชุมชนของประเทศไทยได้ โดยการอบรมและการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะนำไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสืบไป

 

 
รุ่นที่ 2
  วันที่เปิดอบรม : 16 มีนาคม 2558 - 20 มีนาคม 2558
     
  จำนวนที่เปิดรับ : 40 คน
     
  สถานที่อบรม : โรงแรม เค ยู โฮม
     
  ค่าลงทะเบียน : 38,900 บาท
     
  ติดต่อสอบถาม :

 คุณหนึ่ง

     


 
หลักสูตร*
:
รุ่น*
:
ชื่อผู้ลงทะเบียน*
:
 * กรอกเฉพาะชื่อ ไม่มีคำนำหน้า
นามสกุลผู้ทะเบียน*
:
   
 
Copyright 2010 © TrainingDeeDee. All rights reserved.