Training DeeDee
 
   
 
 
 
โรงแรม เค ยู โฮม
 
 
 
 
  สัมผัสบรรยากาศหิมะปกคลุมทั่วทั้งเมือง
 
 

โครงการฝึกอบรม

สัมนาประเด็นปัญหากรณี สตง. ทักท้วงในการปฏิบัติงาน การบริหารงานด้านการเงินการคลัง

  การบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายในแนวใหม่ และ การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

 

สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นความสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง สัมนาประเด็นปัญหากรณี สตง. ทักท้วงในการปฏิบัติงาน การบริหารงานด้านการเงินการคลัง การบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายในแนวใหม่ และ การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
รุ่นที่3
  วันที่เปิดอบรม : 24 พฤศจิกายน 2557 - 26 พฤศจิกายน 2557
     
  จำนวนที่เปิดรับ : 100 คน
     
  สถานที่อบรม : โรงแรม เค ยู โฮม
     
  ค่าลงทะเบียน : 3,500 บาท
     
  ติดต่อสอบถาม :

 คุณหนึ่ง 0838324567

     

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานต่างประเทศ

"การบริหารแบบการกระจายอำนาจและจัดการท้องถิ่นอย่างมืออาชีพรุ่นที่ 2"

 ณ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 

 

สัมผัสบรรยากาศหิมะปกคลุมทั่วทั้งเมือง

ประทับใจกับการเล่นสกี 

บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ออนเซน ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้

   

 

 

 
รุ่นที่ 2
  วันที่เปิดอบรม : 07 ธันวาคม 2557 - 12 ธันวาคม 2557
     
  จำนวนที่เปิดรับ : 40 คน
     
  สถานที่อบรม : โรงแรม เค ยู โฮม
     
  ค่าลงทะเบียน : 69,900 บาท
     
  ติดต่อสอบถาม :

 คุณหนึ่ง 083-8324567

     


 
หลักสูตร*
:
รุ่น*
:
ชื่อผู้ลงทะเบียน*
:
 * กรอกเฉพาะชื่อ ไม่มีคำนำหน้า
นามสกุลผู้ทะเบียน*
:
   
 
Copyright 2010 © TrainingDeeDee. All rights reserved.